» De Häsjerschull «

E löstich Bilderbooch vum
Fritz Koch-Gotha
noh Rümcher vum
Albert Sixtus
En et Kölsche üvverdrare
vum

Volker Gröbe

32 Seiten
ISBN 978-3-943052-54-1

€ 14,90

Zum 90. Jubiläum der Erstausgabe: Die berühmte Häschenschule – erstmals in die Kölner Mundart übersetzt – »en et Kölsche üvverdrare«. Ein ganz besonderer Spaß, nicht nur zu Ostern und nicht nur für Schulkinder!

„Kinder“, säht de Mutter Has,
schnäuzt üch doch noch ens de Nas
mem Kappesblättche-Täschendooch!
Schnappt üch de Tafel, Steff un Booch!
Sin de Schwämmcher jot jetränk
un ör Püütcher bletzeblänk? –
Zaut üch! Joot jetz! Maht kein Schnüss!“
„Jo, Mamm. Maach et jot, adjüs!“