Antoine de Saint-Exupéry

» Tunkalenmaane «

A do kitaabugumen natalinu yogonu kafumante

Kayitin yillaye soninkanxanne ndi,

MAHAMADU KANTE

nda ken golle dabari

[The Little Prince / Le Petit Prince / Der kleine Prinz]

Soninke (Mali)

96 Seiten

ISBN 978-3-943052-80-0

22,00

Antoine de Saint-Exupérys »Kleiner Prinz«, übersetzt ins »Soninke«, eine Niger-Kongo-Sprache, die in Mali und anderen Ländern Westafrikas gesprochenen wird.

Na in toxo xaaxu tunmi ya , koota yi, nda dakkabana natali yogo ŋari kaayiti yogo noxon ŋa, i ga wa tiini a da „ Fi ŋarinto ndo fi ŋanwanto“. Ken natali ŋi daminanxoore ya koyini, a ga wa kanma na gundufo yogo toni. Hoto ke natalin faayi kene ke yi. Kitaabu ke noxo ndi , a safanten ŋi na nti: Daminanŋun ŋa i tiyeraganton muuman tonni gudaxi, a ga ma ŋa ti kanbunde yi. Ken dangi falle, i ra nta xa bakka i batte ndi, i wa xasu tunmi ŋaana xenxene i yigandetoninte ke yillawaxatin noxo ndi. Ken sabaabu da , n taaxu nan miiri, na in kiilun sigindi do gunxoore nuxudufoonu ŋa, ken moxo di sa , in yinme da kiriyon hutu na in natali fanan dabari du da. In natali fana.