Antoine de Saint-Exupéry

» Lè Ptyou Prinso «

Avwé lé pinture à l’ éga d’ l’ ôteu’

Tradui ê linga savoyârda
pè Roger Viret (Rojé Virè)

[The Little Prince / Le Petit Prince / Der kleine Prinz]

96 Seiten

ISBN 978-3-946190-06-6

€ 16,00

D’é vivu dinse solè, sen nyon avwé kwi vrémê parlâ, tan k’à rna pana dyê l’dézê’ du Saharà, y a sij an. Kâkrê s’tai kassâ dyê mon moteu. È mè k’d’avou avwé mai ni mékanichin, ni passazhî, d’mè sé aprèstâ à éssèyî dè russi, to solè, na réparachon konplyikâ. Y étai par mai na kèstyon d’vyà u d’mo’. D’avou à pinna d’éga à baire pè hwi zhò. La promîre né d’mè sé êdromi su la sablya à mil milo dè tota têra abitâ. D’itou byê mé éguèrnâ k’onn omo pardu su na rutnà u mêtê d’la granta goûlye. Alo’ voz imajinâ ma sorpraiza, à l’ârba du zhò, kan na drôla dè ptyouta vwé m’a révèlyà. Lè dzive : – S’é vo plyé… Dèssïn-mè on meuton ! – In ! – Dèssïn-mè on meuton…