Antoine de Saint-Exupéry

» Morwakgosi Yo Monnye «

Ka ditshwantsho tsa mokwadi

E fetoletswe mo Setswaneng
ke
Balogi Moshaokwe

[The Little Prince / Le Petit Prince / Der kleine Prinz]

96 pages

ISBN 978-3-946190-42-4

€ 16,00

Antoine de Saint-Exupérys »Kleiner Prinz«, übersetzt ins Setswana, eine in Botswana und einigen angrenzenden Ländern gesprochene Bantu-Sprache.
E kile ya re nako nngwe ke le dingwaga tse thataro, ka bona setshwantsho se sentle mo bukeng. Buka e, e ne e le ya sekgwa sa bogologolo e e bidiwang Dipolelo Tsa nnete Tsa Tlholego, fa setshwantsho sone e ne e le sa tlhware e ja phologolo. Se, ke moriti wa setshwantsho sa teng. Mo bukeng gatwe: “Ditlhware di metsa ditsongwa tsa tsone di sa tlhafune. Morago ga moo, ga di kgone go suta, di robala kgwedi tse thataro go wetsa dijo mo mmeleng.” Ke ne ka akanya thata ka itloso bodutu ee borai ya sekgwa. Morago ga go dira tiro ka motako, ke ne ka kgona go dira setshwantsho sa me sa ntlha.