Antoine de Saint-Exupéry

» Qakkichchu Laaha «

Hiiraannu:
Deginet Wotango Doyiso
&
Yvonne Treis

[The Little Prince / Le Petit Prince / Der kleine Prinz]


96 Seiten

ISBN 978-3-946190-70-7

€ 16,00

Bareechch mato bareen an leho woggee ciila heaniyan mato Gare Heessa yamamano maxaafi aazeen wodo doolli cara kulisayyoo abbishsh maalalsiisano misila xuujjoomm. Hikku misilu kulisanoonku matu xaraichchu wolu moochchu qurc a’aniyaneet. Karagge, xuujjoonsi misilu ku’nniin.
Maxaafaantasin hittiguta yamamm xaafammee ikke: “Xaraichchu hugaacc daqqee moochchu mexxurraa iixu’nna duudanka qurc a’ano. Hikkanniichch zakkiin horooman lenqeeqqii dandumbo tannee lehu agana duuda ossai hikka qurc aee moochchu godabaantas wiitan egerano.”
Anin ammoo hikkanniichch zakkiin cari aazeen heaa annannata maalalsiissaa xahaakka tannee xishsh ai saww yeemm. Matu qaxa irreesammee irsaasiintai misilas keisota aphphamm aphphamm keoommihanniichch zakkiin wonai misila keicceemm.