Antoine de Saint-Exupéry

» Il Pìssul Prìncipe «

Tradusùt in tal furlàn ocidentàl
da
Ermes Culos


[The Little Prince / Le Petit Prince / Der kleine Prinz]

96 Seiten


ISBN 978-3-946190-76-9

€ 16,00

Na volta, cuant ch’i vevi sèis àins, a mi era capitàt di jodi un disèn straordenari in ta un libri su la foresta vèrgin ca si clamava “Stòris vèris da la natura”. Al feva jodi un sarpìnt boa in tal àt di inglutì na bestia. Èco chì na copia dal disèn.

A era scrit in tal libri: “I sarpìns boa a inglutìssin la so preda duta intera, sensa mastiala. Dopo vèila inglutida a no pòssin pì mòvissi e a durmìssin par ducju i sèis mèis da la digestiòn.”

I vevi alora rifletùt un bièl puc su li aventùris da la gjungla e dopo un tocùt i eri rivàt jò stes a tracjà il me prin disèn cun na matita colorada. ll me Disèn Nùmar Un.