Antoine de Saint-Exupéry

» Tiprins «

Tradiksion an kreol rodrige
par
Noël Allas

[The Little Prince / Le Petit Prince / Der kleine Prinz]

96 Seiten

ISBN 978-3-946190-90-5

€ 16,00

E li vinn pre kot renar :
- Adye.
Renar reponn : « Adye. Ala mo sekre, me li bien sinp :
Se’t’avek to leker ki to kapav trouv vre valer enn kiksoz. Seki pli
esansiel, lizye pa pou kapav zame trouve.
E Tiprins repet sa fraz la, koumadir pou ki sa res grave dan so

leker e ki li pa bliye : « Seki pli esansiel, lizye zame pou kapav
trouve. »
Li’nn alonze dan lerb e li ape plore.
- Se bann letan ki to’nn pase avek to roz ki’nn fer to roz gagn
otan linportans.
- E Tiprins repet sa fraz la, koumadir pou ki sa res grave dan
so latet e ki li pa bliye : « Se letan ki mo’nn pase avek mo roz
ki’nn fer mo roz gagn otan linportans. »