Antoine de Saint-Exupéry

» D’r kléïne Prénns «

Uud et Franns ä Öüpener Platt
övversatt va
Siegfried Theissen

[The Little Prince / Le Petit Prince / Der kleine Prinz]

96 pages

ISBN 978-3-947994-06-9

€ 16,00

Vöër d'r Léo Werth

Iich froëg alle Kaïnder mech te vertsaïje, dadd eg dé Bouk ann ene ärrwaasse
Männsch oppgedraage ha. Davöër hann eg en go Änntschölldegong: Dé Manne éss
d'r béttste Vräünt, dé eg opp te Wällt ha. Iich ha nog en Änntschölldegong: Dé Manne
ka alles ferschtoë, esugaar Böük föër Kaïnder. Iich ha nog en dréïde
Änntschölldegong: Dé Manne wonnt ä Vrankrech, wu-e Honger litt änn wu-e aunder
de Ko te lijje hatt. Dé ka Truëst gebruuke. Wänn all di Änntschölldegonge noch neet
genochsönnt, draag eg dé Bouk gääre ann datt Kaïnd opp, datt té Manne vröüger
ens gewässt éss. Alle Lü sönnt jo terösch ens Kaïnder gewässt. (Mä de wänneste
ärännere sech nog daraa). Allsuë verbéëter ech nou minn Wittmong:

Vöër d'r Léo Werth,

wi e nog ene kléïne Jong woër.