Antoine de Saint-Exupéry

» Dor klaane Prinz «

Off Arzgebirgisch iebersetzt
vom Göbel Andreas

[The Little Prince / Le Petit Prince / Der kleine Prinz]

96 Seiten

ISBN 978-3-947994-29-8

€ 16,00

 

For’n Werth Léon

Iech hoff de Kinner sann’s mir nach, doss iech dos Bichel hierde en grußen Ma wibne tu. Doch da dorfir tät’s aa ne arnste Ausred gahm: dar Ma is dor gresste Kumpel, dan iech of dor ganzen Walt ha. Iech ka aa noch en wettern Grund abrenge: Dar Ma ka gedweds verstieh. Mer mechet’s net gelahm, aber dar verstieht sugar Bicher for Kinner. Un da is aa noch ne dritte Sach: Ar wuhnt in Frankreech, wu ar hungert un friert. Dar ka alsu e wing Trust gebrauhng. Un wenn dos alles net reihng tut, wibne iech dos Bichel garn dan Kind, dos dar gruße Ma frieher emol war. Is warn nämlich alle emol klaa (bluß de messten kenne sich da dra net meh dorinnern). Alsu is de Wibning doch e besser su:

For’n Werth Léon, wie ar noch e klaaner Poss war