Heather Amery / Stephen Cartwright

» Mayne ershte toyznt verter oyf yidish «

Ibergezetst fun Shloyme Lerman

64 zaytn

ISBN 978-3-947994-30-4

€ 16,00

Der doziker oysergeveynlekh praktisher bild-verterbukh nemt arayn iber toyznt yidishe verter in lebedike stsenes. Di prekhtike un freylekhe ilustratsyes fun Stephen Cartwright farlaykhtern dos lernen zikh yidish un vekn a kheyshek tsu bashraybn di forgeshtelte situatsyes. Fun bukh veln hanoe hobn nisht nor kinder.
Mit der hilf fun di ershte toyznt verter oyf yidish kenen mentshn fun yeder elter zikh lernen yidish mit fargenign

D i verter in dem itstikn bukh zenen geshribn mitn yidishn alef-beys un glaykhtsaytik mit dem lataynishn alfabet loyt di oysleyg-klolim fun YIVO (yidisher visnshaftlekher institut), vos zenen ongenumen in ale akademishe anshtaltn.

Mir vintshn aykh ir zolt hobn hanoe fun dem bukh.