Antoine de Saint-Exupéry

» Ogimaans «

Wezhibii’iged ogii-mazinibii’aanan mazinibii’iganan

Ogii-anishinaabewisidoonaawaa Angela Mesic, Margaret Noodin, Susan Wade gaye Michael Zimmerman Jr.

[Der kleine Prinz / The Little Prince / Le Petit Prince]

96 Seiten

ISBN 978-3-947994-58-8

€ 16,00

 

The translator writes: “This is an historic moment for Anishinaabemowin. To my knowledge (and it is my life’s work to know) there is no other translation of a modern text of this length in our language.”

Indoodawaa Leon Werth

Boonigidetawishinaam abinoojiiyag daga misawaa dash gii-
doodamawag netaawigid. Nimaamonitaanaagadanenimaa wenji-
doodamaan. Niizhing: o’o abinoojii-mazina’igan gaye gakina gegoon
onisidotaanan wa’aw netaawigid wenji-doodamaan. Nising: odaa
Wemitigoozhiiwakiing izhi-bakaded miinawaa giikajid wenji-
doodamaan. Onandawendaan wii-minawaanigwendang. Giishpin
bwaa-nisidawendaman, inga-doodawaa ge mikwenimag apii
gwiiwizensiwid mewenzha jibwaa nitaawigid. Gakina netaawigijig
gii-oniijaaniziwag aanawi aanind minjimendamowaad geyaabi. Mii
dash niwii-nanaa’ibii’aan . . .

Indoodawaa Leon Werth . . . apii gaa-gwiiwizensiwid