Antoine de Saint-Exupéry

» Ёзден Жашчыкъ «

Авторну суратлары бла

Къарачай-Малкъар тилге

Магомет ГЕККИ кёчюргенди

[Der kleine Prinz / The Little Prince / Le Petit Prince]

96 Seiten

ISBN 978-3-947994-60-1

€ 16,00

Леон ВЕРТГЕ
Мен бу китапчыкъны уллу кишиге жоралагъаным ючюн, сабийчикледен кечгинлик тилейме. Ол киши мени татлы тенгимди. Дагъыда: жер жюзюнде хар затны да аламат биледи, сабий китапчыкъланы окъуна ангылайды. Кеси да Францияда жашайды, анда уа – ачлыкъ-жаланнгачлыкъ къысхан заманды. Жаны бир бек къыйналып турады да, кёлюн кётюрюрге керекме. «Угъай-угъай» – дей эсегиз а, китапчыгъымы ол жашчыкъгъа жоралайма, уллу шуёхуму гитчечик болгъан кезиучюгюне. Уллула унутхан этедиле ансы, ала барысы да алгъын гитчечикле эдиле. Алайды да, жоралагъанымы былай тюзетеме:
Леон ВЕРТГЕ,
ол гитчечик болгъан заманына