Antoine de Saint-Exupéry

» ЭДИР ХААН ТАЙЖА «

Авторай зурагуудтай
Буряад хэлэн дээрэ оршуулагша
Дашиева Нина Тожиловна

[Der kleine Prinz / The Little Prince / Le Petit Prince]

96 Seiten

ISBN 978-3-947994-82-3

€ 16,00

 

Übersetzung des Klassikers ins Burjatische, eine mongolische Sprache, die in der Republik Burjatien in Russland, in China und in der Mongolei gesprochen wird.
леон вертдэ Энэ ном бүдүүн хүндэ зорюулһандамни, үхибүүд, намайе хүлисэхыетнай гуйнаб. Бэеэ сагааруулан хэлэхэмни: энэ хүн – минии эгээл эрхим хани нүхэр юм. Үшөө тиигээд: тэрэ хүн бүхы юумэ ехэ түргэн ойлгодог, үхибүүдэй номшье хүрэтэрөө удхыень таажа мэдээд лэ байдаг. Үшөө юун бэ гэхэдэ: энэ нүхэрни Францида ажаһуудаг. Тэндэ мүнөө үлэсхэлэн хооһон, ехэл зүдэрүү хүйтэн болонхой. Тиимэһээ би хани нүхэрэйнгөө һанааень заһаха хүсэлэнтэйб. Хэрбэеэ эдэ баримтануудни намайе сагааруулаагуй һаань, би энэ номоо бүдүүн хүн болонхой нүхэрэйнгөө балшар бага наһанда зорюулнаб. Бүдүүн зонууд хэзээ нэгэтэ барандаа багахан үхибүүд ябаа ха юм даа. Теэд үсөөхэн лэ зониинь энээн тухай һанажа ябадаг байнал даа. Тиимэһээ энэ зорюулгаяа иигэжэ заһахамни: Балшар багахан ябаһан Леон Вертдэ.